4̼3̼0̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼D̼C̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ả̼m̼

4̼3̼0̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼D̼C̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ả̼m̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼4̼/̼6̼)̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼6̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼(̼C̼D̼C̼)̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼(̼c̼ự̼u̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼)̼,̼

Ông Nguyễn Nhật Cảm bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội phạt 10 năm tù ở bản án sơ thẩm, ông này kháng cáo, nhiều đơn vị cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông này. (Ảnh: P.D)

̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼V̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼M̼S̼T̼)̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼)̼,̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼)̼.̼

̼C̼ả̼ ̼6̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼V̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼3̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼2̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼

Lực lượng Cảnh sát tháo còng tay cho các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: N.H)

̼G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼6̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼(̼H̼Đ̼X̼X̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼C̼D̼C̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼;̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼;̼ ̼2̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼V̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

Thông tin từ HĐXX, có 11 bị cáo đăng ký bào chữa cho các bị cáo trong vụ nâng khống giá thiết bị y tế xảy ra ở CDC Hà Nội. (Ảnh: P.D)

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ả̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼4̼2̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ả̼m̼;̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼4̼3̼0̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼D̼C̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ả̼m̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼)̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼;̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼)̼ ̼V̼ũ̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼.̼

Ông Nguyễn Nhật Cảm tại phiên sơ thẩm.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼2̼ ̼v̼ị̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼u̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ỗ̼ ̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼C̼R̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼a̼r̼s̼.̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼g̼â̼y̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼2̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Facebook Comments Box
Hung Tuan

Hung Tuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!