B̼à̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼:̼ ̼’̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼’̼

B̼à̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼:̼ ̼’̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼’̼

N̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼é̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼é̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỹ̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ề̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼é̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼Q̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ễ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼B̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼L̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼a̼y̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼o̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẽ̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼N̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼L̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼o̼ ̼d̼ễ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼,̼ ̼b̼é̼o̼ ̼p̼h̼ì̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼ỡ̼.̼

̼N̼g̼ò̼a̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼o̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼o̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼T̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

̼T̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

̼T̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼o̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼h̼é̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼i̼n̼h̼t̼e̼8̼6̼.̼c̼o̼m̼/̼b̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼a̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼-̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼e̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼p̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼-̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼c̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼h̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼a̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼u̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼-̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼n̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼g̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼u̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼-̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼t̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼r̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼u̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼a̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼-̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼c̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼h̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼o̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼-̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼n̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼h̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼a̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼n̼%̼c̼c̼%̼b̼c̼h̼/̼

Facebook Comments Box
Dat

Dat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!