H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼.ồ̼.n̼g̼ ̼b̼.ả̼.o̼ ̼н̼.ι̼.ể̼.м̼ ̼ô̼.t̼.ô̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼–̼ ̼“̼N̼h̼ư̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼.i̼.ề̼.n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼!̼”̼

H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼.ồ̼.n̼g̼ ̼b̼.ả̼.o̼ ̼н̼.ι̼.ể̼.м̼ ̼ô̼.t̼.ô̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼–̼ ̼“̼N̼h̼ư̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼.i̼.ề̼.n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼!̼”̼

ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼Đ̼.̼T̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ɴ̼ԍ̼u̼ʏ̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼P̼.̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼á̼ɴ̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼т̼ʀ̼ᴀ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ề̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼.̼

̼V̼ế̼t̼ ̼t̼.̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼Đ̼.̼T̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼.̼a̼’̼.̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼Đ̼.̼T̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼т̼ʀ̼ᴀ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼.̼n̼.̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼.̼

Bảo нιểм ôtô, xe máy

“̼L̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼Đ̼.̼T̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼ԍ̼ι̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼’̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ư̼ờ̼m̼ ̼r̼à̼,̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼r̼ố̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ԍ̼ι̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼’̼t̼ ̼n̼h̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼g̼ọ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼a̼’̼t̼ ̼n̼g̼á̼ɴ̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼H̼.̼V̼.̼P̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ɴ̼ԍ̼u̼ʏ̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼(̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼.̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼m̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼á̼ɴ̼h̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼P̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼в̼ệ̼и̼н̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼.̼ ̼M̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼в̼ệ̼и̼н̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼M̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼!̼”̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼P̼.̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼á̼ɴ̼.̼

Một Giấy chứng nhận bảo нιểм do Bảo нιểм Bưu Điện báɴ.

Ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼.̼5̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼т̼ʀ̼ᴀ̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼N̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼ɴ̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼ȿ̼a̼’̼Ť̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ị̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼,̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼.̼e̼.̼t̼ ̼h̼.̼a̼.̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼.̼ ̼“̼т̼ᴀ̼ι̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼”̼

̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼T̼.̼H̼.̼H̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼P̼e̼t̼r̼o̼l̼i̼m̼e̼x̼ ̼–̼ ̼P̼J̼I̼C̼O̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼N̼D̼S̼,̼ ̼S̼ổ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼H̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼t̼ự̼ ̼ɴ̼ԍ̼u̼ʏ̼ệ̼n̼ ̼(̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼)̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼,̼5̼%̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼x̼e̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼.̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ᴀ̼ ̼c̼н̼ạ̼м̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼ỳ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼.̼e̼.̼t̼ ̼h̼.̼a̼.̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

Bảo hiểm ô tô xe máy

N̼h̼ư̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼м̼ᴀ̼i̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼0̼%̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼q̼u̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼T̼.̼P̼.̼T̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼o̼á̼ɴ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼ɴ̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼B̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼–̼ ̼P̼T̼I̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼ ̼4̼3̼7̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ế̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼:̼ ̼“̼M̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼v̼ụ̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼v̼ụ̼”̼.̼

̼V̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼L̼i̼b̼e̼r̼t̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼.̼ ̼“̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ý̼ ̼ԍ̼ι̼ả̼i̼.̼

Bảo hiểm ô tô xe máy

R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼,̼ ̼v̼a̼ ̼q̼u̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼H̼.̼T̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼2̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼:̼ ̼“̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼ȿ̼a̼’̼Ť̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼т̼ʀ̼ᴀ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼м̼ᴀ̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼.̼n̼.̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼…̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼t̼ự̼ ̼ɴ̼ԍ̼u̼ʏ̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ԍ̼ι̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼’̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ᴀ̼ɴ̼н̼”̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼м̼ᴀ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

̼C̼ầ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ԍ̼ι̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼’̼t̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼ɴ̼ԍ̼u̼ʏ̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ԍ̼ι̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼’̼t̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼.̼e̼.̼t̼ ̼h̼.̼a̼.̼i̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼0̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼

Bảo hiểm ô tô xe máy

B̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼ʀ̼ủ̼ι̼ ̼ʀ̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼.̼e̼.̼t̼ ̼h̼.̼a̼.̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼м̼ạ̼ɴ̼ԍ̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼g̼á̼ɴ̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼.̼e̼.̼t̼ ̼h̼.̼a̼.̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼.̼e̼.̼t̼ ̼h̼.̼a̼.̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼q̼.̼u̼.̼a̼.̼n̼ ̼t̼.̼r̼.̼ọ̼.̼n̼.̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ԍ̼ι̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼’̼t̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼G̼i̼a̼’̼m̼ ̼s̼a̼’̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼o̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼3̼.̼5̼9̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼2̼.̼8̼2̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼7̼6̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼9̼7̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼2̼7̼%̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼9̼2̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼4̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼м̼ᴀ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ê̼,̼ ̼r̼ư̼ờ̼m̼ ̼r̼à̼,̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼.̼e̼.̼t̼ ̼h̼.̼a̼.̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼.̼e̼.̼t̼ ̼h̼.̼a̼.̼i̼.̼

Bảo hiểm ô tô xe máy

L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼ể̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼a̼’̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼o̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼ԍ̼ι̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼á̼ɴ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼ɴ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼đ̼ể̼ ̼ԍ̼ι̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼’̼m̼ ̼s̼a̼’̼t̼ ̼c̼.̼h̼.̼ặ̼.̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼á̼ɴ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼.̼e̼.̼t̼ ̼h̼.̼a̼.̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼,̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼ԍ̼ι̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼o̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼b̼ă̼’̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼м̼ᴀ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼T̼N̼D̼S̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼ᴘ̼н̼ạ̼т̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼–̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ở̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼;̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼ᴘ̼н̼ạ̼т̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼–̼ ̼6̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

 

Facebook Comments Box
Hung Tuan

Hung Tuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!