C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼a̼ ̼l̼ê̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼a̼ ̼l̼ê̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼

G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼M̼ỹ̼…̼”̼.̼ ̼K̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼s̼a̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼“̼s̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼”̼.̼

Bài đăng của Pha Lê

V̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼s̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼?̼…̼ ̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ầ̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼…̼”̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼.̼

Bài đăng của Pha Lê
Pha Lê và bạn trai
Pha Lê và bạn trai

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼E̼m̼m̼a̼n̼u̼e̼l̼ ̼S̼h̼i̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼1̼,̼8̼7̼m̼.̼

 

Facebook Comments Box
Hung Tuan

Hung Tuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!