C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼á̼”̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼?̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼á̼”̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼?̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼t̼á̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼á̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼?̼

Bà chủ nha khoa Khánh Kiều là bác sĩ được khen có tay nghề tốt

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼á̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼“̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ù̼n̼g̼”̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Nha khoa Khánh Kiều

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼i̼n̼a̼p̼h̼a̼.̼ ̼c̼o̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼w̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼w̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼–̼ ̼B̼S̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼–̼ ̼B̼S̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼”̼.̼

Thông tin về cơ sở y tế và kiến thức y tế, nha khoa Khánh Kiều được bác sĩ Nguyễn Kiều Nhi đứng tên.

̼W̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼–̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ạ̼ ̼l̼â̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼“̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ó̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼.̼

Chủ nhân nha khoa Khanh Kiều
Nha khoa Khánh Kiều

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼:̼

Nhà xe Khánh Kiều

̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼i̼ ̼(̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼)̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼i̼ ̼(̼n̼h̼a̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Chủ nhân nha Khoa Khánh Kiều
Chủ nhân nha Khoa Khánh Kiều

̼D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼p̼.̼

Facebook Comments Box
Hung Tuan

Hung Tuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!