C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼b̼á̼t̼ ̼đ̼ĩ̼a̼,̼ ̼t̼.̼ú̼.̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼:̼ ̼’̼C̼o̼n̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼à̼y̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼à̼’̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼b̼á̼t̼ ̼đ̼ĩ̼a̼,̼ ̼t̼.̼ú̼.̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼:̼ ̼’̼C̼o̼n̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼à̼y̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼à̼’̼

T̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ù̼.̼n̼g̼ ̼h̼.̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼…̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼s̼a̼ ̼c̼h̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼ạ̼o̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ố̼t̼ ̼-̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼.̼ ̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ô̼m̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ù̼.̼n̼g̼ ̼h̼.̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼…̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ầ̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼q̼u̼à̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼q̼u̼à̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼T̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ớ̼t̼ ̼l̼ờ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼-̼1̼0̼ ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ù̼.̼n̼g̼ ̼h̼.̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼

̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼0̼-̼1̼0̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼a̼ ̼x̼.u̼i̼ ̼q̼.u̼ỷ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼2̼0̼/̼1̼0̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ê̼ ̼m̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼a̼m̼ ̼b̼à̼n̼h̼.̼

̼B̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼á̼t̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼.̼ ̼N̼é̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ù̼.̼n̼g̼ ̼h̼.̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼

B̼à̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼T̼a̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼-̼ ̼n̼v̼)̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ .M̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼?̼”̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼u̼.n̼g̼ ̼đ̼.ộ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼.i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼a̼.o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ú̼.m̼ ̼t̼.ó̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ỡ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼g̼i̼.ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼g̼.ù̼n̼ ̼n̼.g̼ụ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼.u̼n̼g̼ ̼h̼.ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ú̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼.ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ù̼.̼n̼g̼ ̼h̼.̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼

Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼.̼á̼u̼ ̼t̼.̼a̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼. T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼i̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼”̼c̼h̼â̼n̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼á̼o̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼u̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ằ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼ ̼”̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼p̼h̼í̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼í̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼á̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼n̼g̼h̼í̼a̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼è̼ ̼k̼è̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼ ̼í̼t̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ý̼t̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼.

̼B̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ọ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼o̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼.̼.̼.̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼ ̼”̼G̼i̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ủ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼”̼

B̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ọ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼s̼a̼l̼e̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼1̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼0̼m̼2̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼c̼â̼n̼ ̼r̼u̼ố̼c̼.̼ ̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ờ̼ ̼t̼ị̼t̼ ̼đ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼k̼h̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼,̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼3̼ ̼t̼ỷ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼.

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼D̼ọ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ớ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼d̼ầ̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼.̼

̼B̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼C̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼6̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ể̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ứ̼t̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼S̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼

̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼S̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼.̼.̼”̼.

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ẽ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ị̼n̼h̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼

M̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼ạ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼3̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼3̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼u̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼ũ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼!̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼g̼i̼a̼d̼i̼n̼h̼.̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼m̼e̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼-̼d̼a̼m̼-̼o̼-̼d̼e̼-̼n̼h̼a̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼a̼u̼-̼d̼o̼i̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼t̼e̼n̼-̼s̼o̼-̼d̼o̼-̼t̼o̼i̼-̼l̼a̼m̼-̼m̼a̼m̼-̼c̼o̼m̼-̼t̼h̼i̼n̼h̼-̼s̼o̼a̼n̼-̼c̼h̼i̼e̼u̼-̼d̼a̼i̼-̼l̼a̼i̼-̼k̼h̼i̼e̼n̼-̼b̼a̼-̼b̼o̼-̼v̼e̼-̼q̼u̼e̼

Facebook Comments Box
Dat

Dat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!