D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼N̼g̼à̼:̼ c̼h̼ê̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼“̼n̼o̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼S̼.E.X,̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼”̼ ̼

D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼N̼g̼à̼:̼ c̼h̼ê̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼“̼n̼o̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼S̼.E.X,̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼”̼ ̼

T̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼‘̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼V̼I̼P̼’̼,̼ ̼M̼i̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼‘̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼o̼n̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼’̼.̼

M̼i̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼m̼ú̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼:̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼“̼n̼o̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼S̼e̼x̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

̼M̼i̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼.̼ ̼N̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼í̼t̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼ế̼c̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼”̼.̼

̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼:̼ ̼“̼K̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼e̼x̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼é̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼,̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼o̼…̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ỡ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼“̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼:̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼“̼n̼o̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼S̼e̼x̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

̼H̼ô̼m̼ ̼1̼9̼.̼7̼,̼ ̼M̼i̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼M̼i̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼g̼â̼y̼ ̼b̼ã̼o̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼o̼n̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼“̼s̼h̼o̼w̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼b̼o̼d̼y̼ ̼6̼ ̼m̼ú̼i̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼M̼A̼,̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼…̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼.̼

H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼g̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼à̼,̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼á̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼:̼ ̼“̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼”̼.̼

L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼A̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼H̼à̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼í̼t̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼ứ̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼i̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼“̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼,̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼”̼.̼

̼Ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼4̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼

M̼i̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼“̼c̼ắ̼m̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼i̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

M̼i̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼“̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼:̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼“̼n̼o̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼S̼e̼x̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼“̼s̼p̼o̼t̼l̼i̼g̼h̼t̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼D̼u̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼B̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼i̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼d̼è̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼ ̼D̼u̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ê̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼M̼i̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼l̼i̼ế̼c̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ế̼c̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼u̼ô̼i̼…̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼”̼.

M̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼f̼o̼r̼m̼a̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼6̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼h̼á̼ ̼h̼ố̼c̼ ̼m̼ồ̼m̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼.̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼“̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼:̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼“̼n̼o̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼S̼e̼x̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼D̼u̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼e̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼D̼u̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼c̼a̼i̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼M̼i̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼u̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼V̼I̼P̼”̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼,̼ ̼“̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼”̼,̼ ̼“̼H̼a̼r̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼…̼

Facebook Comments Box
Hung Tuan

Hung Tuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!