G̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼l̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼

G̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼l̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼l̼á̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼d̼ở̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ồ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ơ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼l̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ạ̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼l̼á̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼L̼ự̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼:̼ ̼H̼o̼ạ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼L̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼à̼ ̼V̼à̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼L̼ự̼c̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼à̼ ̼V̼à̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼C̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼)̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼L̼ự̼c̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼n̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼C̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼B̼V̼P̼L̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼D̼o̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ỗ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼n̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼5̼.̼

̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼5̼.̼

̼C̼ó̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ấ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼1̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼2̼4̼h̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼B̼ị̼ ̼’̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼:̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼

̼Đ̼ã̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ấ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼‘̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼’̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼ã̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼‘̼l̼ì̼’̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼‘̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼.̼

̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼o̼n̼g̼l̼y̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼á̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼‘̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼’̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼Q̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼)̼ ̼–̼ ̼‘̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼’̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼)̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ậ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼Q̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼

̼L̼ý̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼

̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼,̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼,̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼‘̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼’̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Q̼.̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼’̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼’̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼ấ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼’̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼n̼é̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼y̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼H̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼C̼o̼n̼g̼l̼y̼

Facebook Comments Box
Dat

Dat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!