N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼4̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼4̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼‘̼h̼ờ̼’̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼O̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ề̼ ̼T̼h̼á̼m̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼)̼,̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼D̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼b̼à̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼m̼e̼d̼i̼a̼

̼H̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼x̼a̼o̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼à̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼D̼.̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼u̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼.̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ú̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼‘̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼’̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼T̼O̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼4̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼

̼M̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ắ̼ ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼0̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼L̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼-̼ ̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼3̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ô̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼M̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ô̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼.̼ ̼M̼.̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼0̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼V̼.̼V̼.̼H̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ô̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼4̼8̼A̼C̼-̼0̼2̼3̼6̼1̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼5̼m̼;̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼.̼

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼1̼6̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼M̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼M̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼H̼.̼M̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼/̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼n̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼/̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

Facebook Comments Box
Dat

Dat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!