S̼a̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼:̼ ̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼’̼b̼ố̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼b̼ố̼.̼.̼.̼’̼

S̼a̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼:̼ ̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼’̼b̼ố̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼b̼ố̼.̼.̼.̼’̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼x̼i̼ế̼t̼.̼

N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼x̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ỳ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼2̼)̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼l̼â̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼.̼

̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼0̼.̼

̼D̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ạ̼t̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ạ̼t̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼”̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼h̼ ̼đ̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼g̼o̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼i̼ề̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼u̼y̼

̼‘̼C̼ơ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼’̼

̼C̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼ở̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼-̼2̼0̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

̼“̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼C̼ơ̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼ạ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼5̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼…̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼u̼y̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼4̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼u̼y̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

̼“̼C̼ứ̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼s̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼u̼y̼

̼“̼B̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼a̼i̼ ̼4̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼2̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼i̼…̼”̼,̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼é̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼

Facebook Comments Box
Dat

Dat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!