S̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼’̼M̼ũ̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼x̼a̼n̼h̼’̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼

S̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼’̼M̼ũ̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼x̼a̼n̼h̼’̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼á̼i̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼G̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼á̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼Đ̼N̼D̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼;̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼ ̼N̼h̼u̼ế̼ ̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼á̼i̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼G̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼á̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼k̼a̼s̼e̼r̼o̼,̼ ̼K̼a̼m̼p̼a̼l̼a̼,̼ ̼U̼g̼a̼n̼d̼a̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ì̼,̼ ̼b̼a̼;̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼h̼à̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼a̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼k̼a̼s̼e̼r̼o̼,̼ ̼K̼a̼m̼p̼a̼l̼a̼,̼ ̼U̼g̼a̼n̼d̼a̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼

̼L̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼(̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼;̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼h̼ổ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼T̼ự̼u̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼P̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ũ̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼-̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼í̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼.̼

̼N̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼a̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼h̼ử̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼-̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ũ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼-̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼c̼ố̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼)̼,̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼”̼.̼ ̼

̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼N̼h̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼p̼ ̼b̼ê̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼à̼ ̼k̼ỉ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼p̼ ̼b̼ê̼,̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼k̼ỉ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ũ̼.̼

̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼à̼”̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼a̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼W̼e̼C̼h̼o̼i̼c̼e̼ ̼A̼w̼a̼r̼d̼s̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼-̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼

̼E̼m̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼”̼.̼

̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼í̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỉ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼g̼i̼ó̼”̼,̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼ê̼n̼

̼T̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ú̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼l̼ả̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼“̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼

̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ố̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼-̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ê̼n̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼i̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

Facebook Comments Box
Dat

Dat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!