S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼

S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼

S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼Y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼–̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼.̼

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Yêu cầu tạm dừng hoạt động Nha khoa Khánh Kiều

T̼h̼e̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼)̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼.̼

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Yêu cầu tạm dừng hoạt động Nha khoa Khánh Kiều

̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼)̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼h̼i̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼2̼0̼1̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼4̼0̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼.̼

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Yêu cầu tạm dừng hoạt động Nha khoa Khánh Kiều

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼7̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼2̼.̼8̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Yêu cầu tạm dừng hoạt động Nha khoa Khánh Kiều

̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼u̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼â̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼-̼6̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼ă̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼1̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼á̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼b̼ầ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼h̼ằ̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼í̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Yêu cầu tạm dừng hoạt động Nha khoa Khánh Kiều

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

Facebook Comments Box
Hung Tuan

Hung Tuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!