T̼h̼u̼a̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼H̼L̼V̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼”̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

T̼h̼u̼a̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼H̼L̼V̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼”̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼0̼-̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼ ̼(̼2̼2̼/̼5̼)̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼M̼a̼n̼o̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼

̼H̼L̼V̼ ̼M̼a̼n̼o̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼

̼”̼T̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ệ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼M̼a̼n̼o̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a ̼s̼ẻ̼.̼

̼V̼ề̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼M̼a̼n̼o̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼r̼e̼s̼s̼i̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼p̼r̼e̼s̼s̼i̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼H̼L̼V̼ ̼M̼a̼n̼o̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼i̼ế̼c̼ ̼l̼à̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼M̼a̼n̼o̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼H̼L̼V̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼ỡ̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼a̼m̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.̼

̼H̼L̼V̼ ̼M̼a̼n̼o̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼

̼B̼á̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼:̼ ̼“̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼

̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼V̼o̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼H̼C̼V̼.̼
̼B̼Á̼O̼ ̼T̼H̼Á̼I̼ ̼Đ̼A̼U̼ ̼Đ̼Ớ̼N̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼H̼C̼V̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼o̼i̼ ̼ch̼i̼ế̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼M̼G̼R̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼í̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼”̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼!̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼H̼C̼V̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼”̼.̼

̼M̼G̼R̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼Đ̼ộ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼0̼-̼1̼,̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼H̼C̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼H̼C̼V̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼”̼.̼

̼T̼ư̼ơn̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼M̼a̼t̼i̼c̼h̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼”̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼:̼ ̼”̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼V̼o̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼o̼á̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼0̼-̼1̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼”̼.̼

̼”̼C̼á̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼H̼C̼V̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼H̼C̼B̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼b̼a̼h̼t̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼a̼h̼t̼”̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

̼T̼ờ̼ ̼G̼o̼a̼l̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼:̼ ̼”̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼!̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼V̼o̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼-̼0̼,̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼H̼C̼V̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼”̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼G̼o̼a̼l̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼:̼ ̼”̼H̼L̼V̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼2̼3̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼Đ̼T̼Q̼G̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼U̼2̼3̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼o̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼H̼C̼V̼”̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼K̼o̼m̼c̼h̼a̼d̼l̼u̼e̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼:̼

̼”̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼V̼o̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼8̼3̼”̼.̼

̼T̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼o̼s̼o̼d̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼o̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼:̼ ̼”̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼H̼C̼B̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼H̼C̼B̼”̼.̼

̼C̼Đ̼V̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

̼C̼Đ̼V̼ ̼T̼H̼Á̼I̼ ̼L̼A̼N̼ ̼R̼Ầ̼U̼ ̼R̼Ĩ̼,̼ ̼T̼H̼Ừ̼A̼ ̼N̼H̼Ậ̼N̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼I̼Ệ̼T̼ ̼N̼A̼M̼ ̼X̼Ứ̼N̼G̼ ̼Đ̼Á̼N̼G̼ ̼G̼I̼À̼N̼H̼ ̼C̼H̼I̼Ế̼N̼ ̼T̼H̼Ắ̼N̼G̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼M̼a̼n̼o̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼.̼

̼-̼”̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼H̼C̼V̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼F̼A̼ ̼T̼h̼a̼i̼l̼a̼n̼d̼.̼

̼-̼”̼C̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼-̼”̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼-̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼A̼S̼I̼A̼N̼ ̼F̼o̼o̼t̼b̼a̼l̼l̼ ̼C̼o̼m̼m̼u̼n̼i̼t̼y̼.̼

̼-̼”̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼.̼

̼-̼”̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼!̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼”̼V̼o̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼.̼

Facebook Comments Box
Dat

Dat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!