V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼

V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼5̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼5̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼R̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼3̼0̼.̼5̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ả̼y̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼H̼.̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼c̼á̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼9̼.̼5̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼l̼ú̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼a̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼a̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼ ̼c̼á̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼a̼o̼ ̼c̼á̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼ ̼c̼á̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼a̼o̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼m̼2̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼.̼5̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼H̼.̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼T̼.̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼(̼H̼.̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Facebook Comments Box
Dat

Dat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!