Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼O̼A̼N̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼é̼p̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼O̼A̼N̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼é̼p̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼

T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼:̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼O̼A̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼é̼m̼ ̼d̼é̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼S̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼5̼/̼4̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼o̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼n̼é̼m̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼â̼n̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼n̼é̼m̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼â̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼
̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼n̼é̼m̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼â̼n̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼s̼ố̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼“̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼”̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼“̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼o̼a̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼0̼5̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼n̼é̼m̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼â̼n̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

Facebook Comments Box
Thanh Ng

Thanh Ng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!